Regulamin

Regulamin obowiązujący od 01.01.2023 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz.U.2020.287.). 
2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. 
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).  
4. Podstawowe definicje:
1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
2) Sprzedawca lub Usługodawca: StrefaKierowcy.pl sp. z o.o. (dawniej StrefaKierowcy.pl Tomasz Wincenciak), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000989075, NIP 6793247246, REGON 522973193;
3) Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy;
4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5) Konsument-Przedsiębiorca - osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego;
6) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
7) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.strefakierowcy.pl;
8) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
9) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
10) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
11) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie;
12) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
13) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres ul. Gersona 28, 30-818 Kraków, adres poczty elektronicznej info@strefakierowcy.pl, numer telefonu +48 12 346 34 62.
2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
1)    sklep internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;
2)    newsletter, polegający na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie;
3)    opiniowanie (komentowanie), polegające na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom zamieszczania na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta, w tym dotyczących obsługi lub Towarów.
3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej. 
5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 
6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. 
8. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. 


ROZDZIAŁ 3.  DANE OSOBOWE

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, , w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności:
1)    Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, albo przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy, zgodnie z art. 6. ust. 1. lit. a) oraz b) wskazane w pkt. 1. powyżej rozporządzania. Ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018.1000 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 20202.344. t.j. ze zm.). 
4. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są przez Sprzedawcę jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Klienta: dla potrzeb kontaktu (przez okres kontaktowania się z Klientem), i/lub wykonania umowy sprzedaży (do czasu usunięcia Konta o jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi) i/lub wysyłki informacji handlowych, czy ankiety dot., badania satysfakcji z dokonanego zakupu (do czasu cofnięcia zgody).
5. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 2. jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji celu dla którego dane zostały udostępnione przez Klienta.
6. Klientom przysługuje prawo każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Klienta cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klient ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.
7. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom innym niż wskazane w Regulaminie, w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Klienta. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.
8. W przypadku wyboru wysyłki jako formy realizacji zamówienia dane osobowe Klientów są przekazywane firmie kurierskiej na cele związane z realizacją umowy zawartej z Klientem, w tym wypadku realizację dostawy. 

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

§ 1 Konto.

1. Rejestracja konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji konta przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca założenie Konta. Logowanie do konta polega na podaniu adresu poczty elektronicznej Klienta oraz hasła, ustalonego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane. 
2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 
4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@strefakierowcy.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: StrefaKierowcy.pl, ul. Gersona 28, 30-818 Kraków. 

§ 2. Newsletter

1.    Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
2.    Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych udzielenia zgody przez Klienta.
3.    Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.
4.    Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
5.    Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@strefakierowcy.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: StrefaKierowcy.pl, ul. Gersona 28, 30-818 Kraków.

§ 3. Opinie

1.    Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.
2.    Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
4.    Korzystanie z usługi nie jest możliwe anonimowo.
5.    Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie. 
6.    Opinia jest widoczna na Stronie Towaru po jej akceptacji przez Sprzedawce i po weryfikacji czy Użytkownik zgłaszający opinię dokonał u Sprzedawcy zakupu ocenianego Towaru, w tym celu Klient może zostać poproszony o podanie numeru zamówienia

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
3. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się w Sklepie. 
4. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 kodeksu cywilnego.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie. 
2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu konta na stronie internetowej Sklepu lub bez rejestrowania konta na stronie internetowej Sklepu (gościnne zakupy). 
3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy. 
4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu (a tym samym potwierdzenia pełnoletniości), przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane 
w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego. 
6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „Kupuję i płacę zgodnie z zadeklarowaną formą płatności”. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.  
7. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
8. Klient otrzymuje od Sprzedawcy:
1)    potwierdzenie otrzymania Zamówienia (wiadomość o temacie „Dziękujemy za złożenie zamówienia”) – automatycznie generowaną wiadomość e-mail zawierająca numer i datę Zamówienia, dane Klienta, opis Towaru (lub odnośnik do opisu w Sklepie), cenę i inne informacje;
2)    potwierdzenie zawarcia umowy (wiadomość o temacie „Zamówienie w trakcie realizacji”) na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail. Potwierdzenie zawarcia umowy wysyłane jest po zweryfikowaniu Zamówienia przez Sprzedawcę i jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy. Umowa zawierana jest w języku polskim.
9. Przewidywany czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) podany jest na karcie produktu. W szczególnych przypadkach czas ten może być wydłużony do maksymalnie 14 dni roboczych. 

§ 3. Płatności

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.   
2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient, jeżeli nie zaznaczono inaczej. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru.  Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia. 
3. Klient może wybrać formę płatności:
1) przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
2) zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayU - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu PayU. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności PayU;
3) zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Realizacja Zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia;.
4) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u kuriera. Realizacja Zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile zamawiający wskazał żądanie wystawienia faktury i podał dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura lub paragon przesyłane są drogą e-mailową do Zamawiającego na wskazany podczas składania Zamówienia adres e-mail w terminie do 7 dni od daty dostarczenia produktu. Niniejszym Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktury lub paragonu o których mowa w art. 106n ust. 1. ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2174 z późn. zm.). Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży. Jeżeli zamawiający chce otrzymać fakturę w formie papierowej, proszony jest w trakcie składania Zamówienia o wskazanie takiej prośby w polu "Uwagi do zamówienia" lub przesłanie prośby o wysłanie faktury w formie papierowej na adres info@strefakierowcy.pl.  
5. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że po wybraniu jako formę płatności płatność poprzez system PayU Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się tam, Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedawcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient zostaje z powrotem przekierowany na stronę Sklepu. Płatności on-line realizowane poprzez system płatności PayU obsługuje firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
6. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2020.1740. t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

§ 4. Dostawa
1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej. Dostawa możliwa jest wyłącznie na adres znajdujący na terytorium Polski.
2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Wysyłka powinna zostać dostarczona w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.
3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresami: ul. Gersona 28, Kraków oraz Głogoczów 851, 32-444 Głogoczów – po uprzednim ustaleniu miejsca odbioru ze Sprzedawcą. 
4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty, o ile są wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Sprzedawca wskazuje, że:
1)     z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę z chwilą wydania Towaru Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę,
2)    przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
a)    szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
b)    zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
c)    ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
d)    szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta i Konsumenta-Przedsiębiorcy

1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru. 
3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. 
4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t. jedn. ze zm.).

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami którzy nie dokonują zakupu jako Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta nie będącego Konsumentem oraz Konsumentem-Przedsiębiorcą, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz. U. 2020.287. tj. ze zm.) w tym na następujących zasadach:
1)     wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
a)     Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b)     Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta;
c)     Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d)     Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
2)     Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;
3)     Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili;.
4)      Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
5)    jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta;
6)     Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Klienta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;
7)     uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi to:
a)     żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
b)     Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
8)    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.
3. Jeżeli nabywcą Towaru lub Produktu nie jest Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
4. W razie braku zgodności Towaru z umową Konsumentowi oraz Konsumentowi-Przedsiębiorcy przysługują uprawnienia określone w przepisach prawa.
5. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy, o którym Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
6. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową, musi:
1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
b. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy o zawarciu umowy;
3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać;
4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową w zakresie, o którym mowa w ust. 5 lub 6. powyżej, jeżeli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 5 lub 6. powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
1) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.
9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.
10. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może żądać jego naprawy lub wymiany.
11. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
12. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
13. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy Towar na swój koszt.
14. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
15. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
16. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową,
2) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową,
3) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
4) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust.11-14.
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy.
17. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
18. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę o obniżeniu ceny.
19. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny. 20. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
21. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
22. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
23. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Usługodawcę obowiązków wynikających z ust. 10-22.
24. Składając reklamację dot. wady Towarów/niezgodności z Umową sprzedaży Towarów takich jak: czujniki, silniki krokowe,sondy lamda, cewki i inne elementy elektronicznie oraz amortyzatory, pompy paliwa, kompresory Klient celem wykazania istnienia wady/niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, proszony jest o przedłożenie dokumentu potwierdzającego istnienie wady/niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w postaci: wyników ekspertyzy diagnostycznej reklamowanego Towaru, badania diagnostycznego.

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1 .Optymalnym sposobem złożenia reklamacji u Sprzedawcy jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.strefakierowcy.pl. Reklamacje Klient może także kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: StrefaKierowcy.pl, ul. Gersona 28, 30-818 Kraków. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: info@strefakierowcy.pl. 
2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika, ale nie stanowi warunku rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy.
3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.
4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania. 
6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1)     możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
2)     możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami;
3)     możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora. 
7. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że uprawnienia opisane w ustępie 6. nie przysługują Klientowi, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2020.2040. t.j. ze zm.).
2. Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. 
3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu. 
4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę  utraci prawo odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
3) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
8) w której Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5.    Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, chyba że Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
6.    Jeżeli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.    Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.    Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę o konieczności poniesienia tych kosztów.
9.    Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 
10.    W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest  za niezawartą. 

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.     Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy. 
2.     Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej www.strefakierowcy.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. 
3.     Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.strefakierowcy.pl bez zgody właściciela jest zabronione. 

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami lub Konsumentami-Przedsiębiorcami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego). 


POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo 
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

STREFAKIEROWCY.pl Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Gersona 28
30-818 Kraków
e-mail: info@strefakierowcy.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 50 PLN. 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
dotyczy Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

………………………., ……………………………….

…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)
Pan/Pani* ……………………………………………
……………………………………………………………
(imię i nazwisko, nazwa Sprzedawcy)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Sprzedawcy)
…………………………………………
(adres e-mail Sprzedawcy)
…………………………………………
(fax Sprzedawcy)


ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:

1) ………………………………………………………………………………… za cenę ………………………………………………., 
2) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,
3) ………………………………………………………………………………… za cenę ………………………………………………..

Wydanie/odbiór1 towaru nastąpił w dniu …………………………………………………..

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 

Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 

…………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..……


……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta, 
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)
SONAX Xtreme do czyszczenia felg
Wysoce skuteczny preparat do czyszczenia felg stalowych i aluminiowych. Bez problemów usuwa nawet najbardziej oporny brud: zapieczony pył hamulcowy, plamy oleju, ślady po gumie oraz wszelkie zanieczyszczenia drogowe.

Nie zawiera kwasów. pH neutralne. Bezpieczny dla felg lakierowanych, nielakierowanych oraz śrub i nakrętek.
Producent
SONAX Xtreme do nabłyszczania opon - Wet Look
Zapewnia długotrwały, głęboki połysk i efekt „mokrej opony”. Konserwuje gumę, a przy regularnym stosowaniu również chroni przed pękaniem, przedwczesnym starzeniem, brązowym zabarwieniem i blaknięciem. Głęboki, czarny i błyszczący wygląd opony utrzymuje się do kilku tygodni. Nadaje się do wszystkich rodzajów opon. Niezwykle łatwy w aplikacji.
Producent
SONAX Xtreme cockpit efekt matowy
SONAX Xtreme Cockpit matowy czyści i pielęgnuje wszystkie wewnętrzne elementy samochodu wykonane z tworzyw sztucznych. Zachowuje oryginalna strukturę powierzchni matowych, ogranicza powstawanie oślepiających refleksów świetlnych.
Producent
Liqui Moly Oczyszczacz klimatyzacji 0,25L
Preparat pozwala na gruntowne oczyszczenia parownika oraz całego układu klimatyzacji bez demontażu elementów składowych. Szybko i skutecznie usuwa grzyby i bakterie. Tworzy ochronny film w parowniku i dba o świeżość i czystość powietrza. Czyszczenie zaleca się co najmniej raz w roku.
Producent
(12) 346 346 2 info@strefakierowcy.pl pn-pt: 9-17, sob: 9-13