Uebler - Bagażnik za pół ceny


Regulamin konkursu „Bagażnik UEBLER za pół ceny”

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Bibal Distribution Paweł Mazur ul. Zagórska 159/D10, 42-600 Tarnowskie Góry.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych z wyjątkiem osób pozostających w stosunku pracy z Organizatorem, sprzedawców produktów UEBLER oraz członków ich rodzin.
3. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art.2 ust. 1 Ustawy z dn. 19.11.209 roku o grach hazardowych (Dz. Ustaw 2009 Nr 201, pozycja 1540 ze zmianami).
4. Zasady konkursu ujęte są w niniejszym regulaminie. Regulamin dostępny jest u autoryzowanych sprzedawców produktów UEBLER, na stronie www.facebook.com/ueblerpolska oraz w siedzibie organizatora.
5. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem i pełną akceptację jego zapisów, a w szczególności zapisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnika.
6. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu, a weryfikacją zgłoszeń w szczególności, czuwać będzie jednoosobowo właściciel firmy Bibal Distribution. Podjęte przez niego decyzje w zakresie przebiegu konkursu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§2. Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik powinien:
1. kupić dowolny bagażnik do przewozu rowerów UEBLER w okresie od 01.03.2018 – 31.07.2018.
2. zrobić ciekawe zdjęcie tego bagażnika zainstalowanego na aucie z rowerami.
3. wysłać zdjęcie wraz z kopią dowodu zakupu oraz danymi kontaktowymi obejmującymi imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail Uczestnika na adres info@ueblerpolska.pl najpóźniej do północy dnia 15.08.2018.
2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie bagażniki firmy UEBLER kupione na terenie Polski w autoryzowanym punkcie sprzedaży produktów UEBLER. Lista autoryzowanych sprzedawców produktów UEBLER jest dostępna na stronie www.ueblerpolska.pl w zakładce Znajdź sprzedawcę.
3. Każdy Uczestnik konkursu, kupując jeden bagażnik UEBLER, może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia pod warunkiem uczynienia tego zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym regulaminie.
4. Zwycięzcą konkursu zostanie autor najciekawszego zdjęcia wybranego przez Organizatora spośród wszystkich zdjęć nadesłanych zgodnie z niniejszym regulaminem.
5. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyniku nastąpi do dnia 31.08.2018 roku.
6. Zwycięzca konkursu zostanie o tym fakcie powiadomiony indywidualnie przez SMS oraz e-mail. Informacja o zwycięzcy konkursu wraz z nagrodzonym zdjęciem zostanie także opublikowana na stronie www.facebook.com/ueblerpolska/ .§3. Nagrody

1. W ramach konkursu przyznana zostanie jedna nagroda.
2. Nagrodą w konkursie jest zwrot połowy ceny detalicznej bagażnika UEBLER zapłaconej przez Uczestnika konkursu.
3. Zwrotu połowy ceny bagażnika dokonuje autoryzowany sprzedawca bagażników UEBLER, u którego Zwycięzca konkursu kupił bagażnik - po okazaniu dowodu zakupu.
4. Termin i sposób odbioru nagrody Zwycięzca ustali indywidualnie z Autoryzowanym Sprzedawcą, u którego kupił bagażnik UEBLER.

§4. Dane osobowe

1. Podczas trwania konkursu Organizator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do komunikacji z Uczestnikiem konkursu.
2. Uczestnik konkursu biorąc w nim udział wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu.
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie obejmowało następujący zakres danych:
1. Nazwisko i imię
2. Adres e-mail
3. Numer telefonu

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zmianami) jest Organizator.
5. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami) wyłącznie w celach marketingowych (realizacja konkursu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich poprawiania oraz prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia z prowadzonego zbioru. Dane osobowe mogą być udostępniane Uczestnikowi w celu dokonania wglądu, zmiany lub usunięcia w siedzibie Organizatora pod podanym wyżej adresem. Wszystkie dane osobowe zgromadzone w trakcie konkursu zostaną usunięte z rejestru Organizatora natychmiast po jego zakończeniu.


§5. Reklamacje

1. Wszelkie ewentualne reklamacje Uczestnicy konkursu winni zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora w trakcie trwania konkursu, lecz nie później niż do 07.09.2018.
2. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wpłynięcia.


§6. Pozostałe postanowienia

1. Uczestnik konkursu przekazując organizatorowi zdjęcia gwarantuje, że przysługują
mu wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe, zdjęcia nie są obciążone
prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich.
2. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do zdjęć bez ograniczeń czasu i terytorium na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji na zasadzie art. 921 §3 k. c.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć przekazanych przez Uczestników konkursu w ramach prowadzonych przez siebie działań marketingowych związanych z promocją marki UEBLER bez ograniczeń miejsca i czasu publikacji na wszelkiego rodzaju nośnikach, w tym także na profilach społecznościowych takich, jak Facebook, Instagram i. in. bez wskazania autorstwa.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy zgłoszeniu, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
6. W kwestiach nieujętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.Organizator
Bibal Distribution
Paweł Mazur
THULE VeloCompact 927
Kompaktowy, lekki bagażnik Thule do przewozu rowerów, przeznaczony do codziennego użytku. Mieści 3 lub 4 rowery (do 4 roweru wymagany jest adapter). Nasza rekomendacja.

Bagażnik na hak THULE VeloCompact 927 mieści standardowo 3 rowery.

Do platformy można dokupić adapter do zamontowania czwartego roweru.

KUPUJĄC U NAS OTRZYMUJESZ GRATIS WYSOKIEJ JAKOŚCI ADAPTER DO WTYCZKI ZASILAJĄCEJ 13/7 NIEMIECKIEJ FIRMY WESTFALIA.

KUPUJĄC U NAS OTRZYMUJESZ GRATIS WYSOKIEJ JAKOŚCI ADAPTER DO WTYCZKI ZASILAJĄCEJ 7/13 NIEMIECKIEJ FIRMY WESTFALIA ORAZ WIESZAK NA ŚCIANĘ UŁATWIAJĄCY PRZECHOWYWANIE.
Uchwyty rowerowe
Mann W914/28
Filtr oleju renomowanej niemieckiej firmy Mann.

(zdjęcie produktu jest poglądowe, przy doborze filtra należy kierować się katalogiem do którego link można odnaleźć poniżej)