Regulamin promocji Karcher "Kup i zyskaj"

REGULAMIN akcji promocyjnej „Kärcher - Kup i zyskaj!” na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.

Definicje pojęć:

Uczestnik Akcji Promocyjnej: osoba fizyczna nabywająca objęte promocją urządzenie wysokociśnieniowe marki Kärcher do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w punkcie handlu detalicznego.
Wyjątek stanowią osoby nabywające promocyjne urządzenie, udokumentowane fakturą/paragonem, w marketach Cash and Carry (Makro, Selgros) pod warunkiem załączenia do rejestracji, oświadczenia o zakupie sprzętu do użytku własnego.
Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

I Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem niniejszej akcji (dalej: „Akcja”), jest Kärcher Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138- 140, 31-346 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000113551 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której nadano numer identyfikacyjny NIP 677-00-70-293 oraz numer statystyczny REGON 350468108, wysokość kapitału zakładowego: 3 000 000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.
1.2 W imieniu i na rzecz Organizatora przeprowadzeniem Akcji zajmuje się A1 Piotrowski, Wielgus SP. J. z siedzibą w Warszawie 00-131, przy ul. Grzybowskiej 4 lok 138, zwana dalej Agencją reklamową.
1.3 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4 Czas trwania Akcji obejmuje okres od 23.03.2015 r. do 31.05.2015 r.
1.5 Akcją objęte są modele urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher wyszczególnione w punkcie 3.2, zakupione w okresie trwania Akcji w Punktach Sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do których gwarantem jest Organizator, zwane dalej Urządzeniami.

II Warunki uczestnictwa w Akcji

2.1. W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, zwane dalej Uczestnikami Akcji, które spełniają jednocześnie następujące warunki: 1
a. ukończyły 18 rok życia,
b. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
d. zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
e. dokonały zakupu Urządzeń w terminie 23.03.2015 r. do 31.05.2015 r.,
f. nabyły objęte promocją urządzenie wysokociśnieniowe marki Kärcher do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w punkcie handlu detalicznego
g. dokonały rejestracji zakupu zgodnie z procedurą opisaną w pkt. III niniejszego Regulaminu.
Przy czym, warunki od a. do f. powinny być spełnione w momencie rejestracji zakupu zgodnie z procedurą opisaną w pkt. III niniejszego Regulaminu.
2.2. W Akcji nie mogą uczestniczyć właściciele, współwłaściciele, komandytariusze, udziałowcy, akcjonariusze przedsiębiorców prowadzących sprzedaż produktów Organizatora jak też osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej w punktach sprzedaży detalicznej oraz hurtowniach, prowadzących sprzedaż produktów Organizatora i członkowie rodzin w/w osób.
Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do II stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.3. Udział w Akcji i podanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Akcji jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.

III. Zasady Akcji

3.1. W Akcji może wziąć udział Uczestnik, który zakupi Urządzenie objęte promocją w Punkcie Sprzedaży w terminie od 23.03.2015 r. do 31.05.2015 r. oraz spełni warunki uczestnictwa w Akcji określone w pkt. II niniejszego Regulaminu.
3.2 Akcją objęte są wprowadzone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
przez Organizatora następujące modele urządzeń wysokociśnieniowych:
  • K4 (nr kat. 1.180-150.0)
  • K4 Compact (nr kat. 1.637-310.0)
3.3 Rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki w wysokości 100 zł otrzyma Uczestnik Akcji, który kupi Urządzenie w Punkcie Sprzedaży, a następnie
a/ zarejestruje on-line swój zakup na stronie www.karcher-kupizyskaj.pl, z zachowaniem wymogów i terminów określonych w punktach 3.5, 3.6 i 3.7 Regulaminu
b/ lub prześle listem poleconym wypełniony i podpisany własnoręcznie formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony www.karcher-kupizyskaj.pl) 2
wraz z kopią paragonu lub faktury VAT z wymienionym modelem Urządzenia, a także wyciętą z opakowania etykietę Urządzenia zawierającą kod kreskowy wraz z numerem seryjnym, z zachowaniem wymogów i terminów określonych w pkt. 3.6 i 3.7 Regulaminu
3.4 Komplet dokumentów, o których mowa w punktach 3.3b Regulaminu, należy przesłać na adres Agencji reklamowej wskazany w punkcie 1.2. Regulaminu z dopiskiem „Kärcher - Kup i zyskaj!”
3.5 Rejestracja on-line dokonana za pomocą formularza WWW znajdującego się na stronie www.karcher-kupizyskaj.pl jest kompletna tylko pod warunkiem dołączenia do niej następujących dokumentów:
  • skanu/zdjęcia paragonu lub faktury VAT z wymienionym modelem Urządzenia
  • skanu/ zdjęcia wyciętej z opakowania etykiety Urządzenia zawierającej kod kreskowy wraz z numerem seryjnym Urządzenia
3.6 Wysłanie dokumentów do rejestracji (w przypadku korzystania z tradycyjnej poczty) lub rejestracja on-line musi odbyć się do dnia 30.06.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data rejestracji formularza na stronie WWW).
3.7 Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (do wysyłki pocztowej) / formularz rejestracyjny on-line powinien zawierać:
a. dane osobowe Uczestnika Akcji w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail, numeru konta bankowego, imienia i nazwiska właściciela konta bankowego, własnoręcznego podpisu (ostatnie tylko w przypadku formularza zgłoszeniowego wysyłanego tradycyjną pocztą),
b. Symbol zakupionego Urządzenia.
3.8 Zgłoszenia dotyczące urządzeń zakupionych przed 23.03.2015 r. i po 31.05.2015 r. nie będą rozpatrywane.
3.9 Zwrot gotówki będzie realizowany każdorazowo dla Uczestnika Akcji, po otrzymaniu przez Agencję reklamową kompletu dokumentów lub po rejestracji on-line oraz po potwierdzeniu przez Agencję reklamową zgodności zgłoszenia z Regulaminem i weryfikacji zgłoszenia przez Organizatora. Kwota zostanie przelana na konto bankowe podane przez Uczestnika Akcji w formularzu zgłoszeniowym (do wysyłki pocztowej) / formularzu rejestracyjnym on-line, w terminie 60 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) lub daty rejestracji on-line, z zastrzeżeniem punktu 3.12 Regulaminu.
3.10. Organizator, za pośrednictwem Agencji reklamowej dokona weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników Akcji pod kątem ich prawdziwości i zgodności z Regulaminem, a w tym kompletności. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem Akcji celem weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w zgłoszeniu w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Agencji reklamowej. Zastosowanie ma tu pkt. 3.12 Regulaminu. Organizatorowi przysługuje ponadto prawo żądania okazania oryginału dokumentu potwierdzającego zakup Urządzeń. 3
3.11 W momencie przesłania zgłoszenia niekompletnego (nie zawierającego danych określonych w pkt. 3.7), Agencja reklamowa zajmująca się przeprowadzeniem Akcji będzie kontaktować się z Uczestnikiem Akcji w celu uzupełnienia danych w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Agencji reklamowej. Uczestnik Akcji ma na uzupełnienie danych 14 dni od dnia uzyskania od Agencji reklamowej informacji o niekompletności zgłoszenia. Po upływie tego terminu takie niepełne zgłoszenie nie będzie rozpatrywane, a Uczestnik Akcji nie będzie uprawniony do otrzymania rabatu posprzedażowego w postaci zwrotu gotówki.
3.12. W przypadku uzupełnienia danych przez Uczestnika Akcji, 60-dniowy termin na przelanie na konto bankowe podane przez Uczestnika Akcji kwoty udzielonego rabatu posprzedażowego biegnie od daty uzupełnienia danych przez Uczestnika.
3.13. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu przynajmniej jednego z produktów wymienionych w pkt. 3.2. W przypadku zakupu więcej niż jednego z produktów wymienionych w pkt. 3.2 w akcji mogą brać udział wszystkie produkty zakupione przez Uczestnika. W Promocji nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nabywają produkty objęte Promocją i wykorzystają je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

IV. Podatki

Udzielony Uczestnikowi Akcji posprzedażowy rabat w postaci zwrotu gotówki nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
V. Reklamacje i roszczenia
5.1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, do dnia 31.07.2015 roku.
5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji.
5.3. Pisemne zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Akcji jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
5.5. Uczestnik Akcji o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronie www.karcher-kupizyskaj.pl i www.karcher.pl, a także w siedzibie Organizatora, tj. w Krakowie, ul. Stawowa 138-140 i w siedzibie Agencji reklamowej, tj. w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok 138.
4
6.2. Informujemy, że dane osobowe podane przez Uczestników Akcji w związku z rejestracją lub zgłoszeniem udziału w Akcji przetwarzane będą przez Organizatora, w celu realizacji Akcji (w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników Akcji). Ponadto, informujemy, że dane te są przetwarzane przez Organizatora także w celu marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych Organizatora, a także w celu zarządzania stroną internetową, przez którą mogą być dokonywane zgłoszenia oraz w celach analitycznych i statystycznych – jeśli Uczestnik wyrazi na to odrębną zgodę. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, osobom których dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawianie oraz żądania usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w Akcji. Ponadto, Uczestnik Akcji ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych.
6.3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji jest Organizator. W zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji, Administrator powierzył przetwarzanie tych danych Agencji reklamowej.
Skrobaczka do szyb Murska 580L - z rączką
Kto może znać się lepiej na produkcji skrobaczek niż Skandynawowie? Fińska skrobaczka Murska to prawdziwy pogromca szronu i lodu. Sekretem jej skuteczności jest mosiężne ostrze, które dzięki swej sztywności doskonale radzi sobie oczyszczaniem zamrożonej szyby. Ostrze jest wykonane oszlifowanego metalu i nie posiada ostrych krawędzi, więc nie ma ryzyka uszkodzenia szyby. Skrobaczka posiada dwustronną końcówkę - metalową do usuwania lodu i nagumowaną do usuwania jego resztek z szyby. Rączka ma długość 35 cm a szerokość skrobaka to 9 cm. Kolory wycieraczek wysyłane są losowo z powodu różnych dostaw jakie otrzymujemy.
Osłona Przeciwszronowa WINTER L
Przeciwszronowa osłona na szybę WINTER klasy BASIC- praktyczna osłona skutecznie chroniąca przednią szybę pozostawionego na zewnątrz pojazdu przed osadzającym się szronem, lodem, śniegiem. Pozwoli zaoszczędzić czas, poświęcany na codzienne „zdzieranie” lodu lub przymarzniętego śniegu z szyby, a także ochroni ją przed zarysowaniem, uszkodzeniem, zabrudzeniem. Produkt ekologiczny i ekonomiczny- wielokrotnego użytku.

Wykonana z wysokogatunkowego materiału SPUNBOND - bardzo mocnego, wytrzymałego a przede wszystkim odpornego na przymarzanie. Osłona WINTER wykonana jest w bardzo praktycznym czarnym kolorze. Produkt zaprojektowany głównie z myślą o właścicielach samochodów, którzy nie mają możliwości garażowania. Produkt bardzo łatwy w czyszczeniu, osłonę można prać w temperaturze 40°. Osłona jest bardzo łatwa w zakładaniu i ściąganiu – montaż odbywa się poprzez przytrzaśnięcie jej przednimi drzwiami.
Dywaniki gumowe Skoda Fabia (2014-) FROGUM
Najwyższej jakości dywaniki samochodowe polskiej firmy Frogum w klasycznym czarnym kolorze. Są dedykowane do konkretnego modelu pojazdu co gwarantuje ich idealne dopasowanie. Guma z której wykonany jest dywanik jest gruba i elastyczna, dzięki czemu charakteryzują się wysoką trwałością. Materiał, z którego wykonane są dywaniki jest bezwonny i bezpieczny dla człowieka.